Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

B.A.R.F. Company s. r. o.

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 201303

IČ: 24239445

DIČ: CZ24239445

Sídlo: Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3

Kontaktní údaje: e-mail: info@barf.cz

                           Tel.: 776 465 584

                                 www.barf.cz

Číslo účtu: 2600327794/2010

Provozovna: Písty 8, 289 13 Písty

(dále jen „prodávající či provozovatel“)

 

 1. Základní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, jenž je provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.barf.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní stránky“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

 

 1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a souhlasí s nimi.

2.2. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

2.4. Kupující může provádět objednávku zboží prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě nebo vyplněním objednávkového formuláře bez registrace, objednávku nelze udělat jiným způsobem než přes e-shop prodávajícího.

2.5. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob jeho platby a způsob doručení.

2.6. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko “odeslat objednávku”. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

2.7. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy.

2.8. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku nebo s kupujícím prodávající dohodne změnu v objednávce telefonicky (v takovém případě není nutné pozměněnou objednávku kupujícímu znovu posílat e-mailem). Pozměněná nabídka slovní či písemnou formou se považuje za nový návrh kupní smlouvy. Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách nebo slovním souhlasem kupujícího v rámci telefonního hovoru mezi kupujícím a prodávajícím ohledně změny objednávky.

2.9. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo e-mail prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

2.10. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.

2.11. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky písemně či telefonicky.

 

 1. Informace o zboží a cenách

3.1. Informace o zboží včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě.

3.2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu má informativní charakter a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. 

3.3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, tyto informace platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

3.5. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

 1. Zákaznický účet

4.1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží a služeb. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

4.2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží a služeb je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží a služeb jsou prodávajícím považovány za správné.

4.3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

4.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle než 6 měsíců nevyužívá či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti plynoucí z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

4.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 1. Platební podmínky, dodání zboží a smluvní pokuty

5.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími metodami:

 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2600327794/2010 vedený u FIO banky
 • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay
 • platební metodou PlatímPak, která je poskytována společností Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČO 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2051 („Banka“) a spočívá v uhrazení kupní ceny zboží, případných nákladů na pojištění a dopravu zboží tak, že Banka na základě Smlouvy o poskytnutí služby PlatímPak poskytne kupujícímu pro tento účel  odloženou platbu a finanční prostředky převede přímo na účet prodávajícího (firmy B.A.R.F. Company s. r. o.). 

  V případě využití služby PlatímPak (nabízené prodávajícím a poskytované Bankou) zákazníkem, je zákazník povinen odloženou platbu ve výši kupní ceny zboží, případných nákladů na pojištění a dopravu zboží uhradit Bance ve lhůtě splatnosti v souladu s Obchodními podmínkami služby PlatímPak. Zákazník uzavírá s Bankou smlouvu o poskytnutí služby PlatímPak, přičemž nedílnou součástí této Smlouvy jsou Obchodní podmínky služby PlatímPak. Volbou služby PlatímPak Zákazník vyjadřuje souhlas s Obchodními podmínkami služby PlatímPak. Zákazník dále bere na vědomí, že Banka zpracovává jeho osobní údaje způsobem popsaným v Memorandu o zpracování osobních údajů Klientů banky, jehož aktuální verze se nachází na www.rb.cz. 

  Jako klient Raiffeisenbank můžete PlatímPak využívat opakovaně a bez omezení.

  Pokud nejste klient Raiffeisenbank, můžete PlatímPak využívat maximálně desetkrát během kalendářního roku a v celkové částce max. 50 000 Kč. V jednu chvíli také můžete mít vždy jen jednu neuhrazenou odloženou platbu.

5.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.3. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná ihned po uzavření kupní smlouvy a závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

5.4. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

5.5. Volba způsobu dodání se provádí zásadně během objednávky a je možná následujícími způsoby: A) osobním odběrem v provozovně prodávajícího - jakmile je objednávka připravena k odběru, je o tom zákazník informován formou sms a při osobním vyzvednutí v provozovně neplatí již nic za výdej objednávky ani obalový materiál; B) naší dopravou v rámci rozvozových tras na adresu určenou kupujícím v objednávce - při splnění závozového limitu je částka za dovoz objednávky 95 Kč pro všechny trasy. Při nesplnění závozového limitu se částka za dovoz objednávky zvedá na 105 Kč pro všechy trasy kromě Prahy;  C) prostřednictvím externích dopravců.

Cenu dopravy externích dopravců určují jejich platné ceníky a váha zboží odebraného zákazníkem.

Externí dopravce DPD

Váha kg / cena s DPH

  8 kg / 219 Kč

19 kg / 259 Kč

25 kg / 275 Kč

29 kg / 285 Kč

35 kg / 493 Kč

45 kg / 528 Kč

54 kg / 554 Kč

5.6. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, riziko nese kupující, stejně jako případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.7. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží a manipulační poplatek, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.8. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícím o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.9. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Daňový doklad je přiložen k dodávanému zboží nebo zaslán e-mailem.

5.10. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

5.11. V případě, že kupující nepřevezme zásilku zboží od externího dopravce, jedná se o jednoznačné porušení uzavřené kupní smlouvy a zákazník je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši hodnoty zásilky. Úhradou jakékoliv smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, a to jak ve výši kryté smluvní pokutou, tak ve výši přesahující smluvní pokutu.    

 1. Odstoupení od smlouvy

6.1. Právo zákazníka na odstoupení

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky vyplývající ze smlouvy a je povinen kontaktovat prodávajícího za účelem dohody o dalším postupu.                                                                            

6.2. Právo prodávajícího na odstoupení

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je prodávající vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

6.3. Postup v případě odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží tak, že tuto skutečnost oznámí prodávajícímu následujícími způsoby: pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím za tímto účelem, toto prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy zašle na info@barf.cz nebo písemně na doručovací adresu Písty 8, 289 13 Písty. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře telefonicky nebo prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v prohlášení.      

6.4. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy na zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, na zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, dále na zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, a v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

6.5. Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti dle § 1833.

6.6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu a nese veškeré náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, pokud kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

6.7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

6.8. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.9. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, pokud výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží, anebo v případě opakovaného neodebrání již objednaného zboží či opakovaného odmítnutí závozu kupujícím. Tuto skutečnost prodávající bezodkladně oznamuje kupujícímu telefonicky nebo prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

6.10. Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí prodávající zákazníkovi a zákazník prodávajícímu veškerá přijatá plnění.

 

 1. Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

7.2. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat: výměnu za nové zboží, přiměřenou slevu z kupní ceny, odstoupení od smlouvy.

7.3. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v provozovně na adrese Písty 8, 289 13 Písty. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující uplatňuje, dále také potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, o výsledku reklamace a odůvodnění, pokud byla reklamace zamítnuta.

7.4. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

7.5. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

7.6. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace.

 1. Doručování

8.1. Smluvní strany si korespondenci vzájemně doručují prostřednictvím elektronické pošty nebo písemnou formou.

 

 1. Další práva a povinnosti smluvních stran

9.1. Mimosoudní řešení sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

 1. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

 1. Závěrečná ustanovení

11.1. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.2. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vždy vyhotoveny v českém jazyce.

11.3. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

11.5. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu včetně rozvržení stránky, fotografií, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

11.6. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

11.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

11.8. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

11.9. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 27. 4. 2021

Aktualizace obchodních podmínek proběhla 31. 8. 2023